Návody

Výroba výrobků z plástu na přání – každý výrobek je originál.

Stavební pokyny pro vyhloubení, usazení a betonáž celoplastových výrobků.

Postupujte následně
Dle projektové dokumentace se vytýčí místo umístění nádoby a kanalizační přípojky.

Zemní práce
Zákazník zajistí vyhloubení jámy pro umístění nádoby. Výškové usazení nádoby, hloubka výkopu, závisí na hloubce uložení přítokové kanalizace pod terénem a v případě septiku nebo čističky odpadních vod i na gravitačním odtoku do místa napojení na veřejnou kanalizační síť a dále na výšce nádoby, ke které přičteme sílu podkladního betonu základové desky. Při hloubení výkopu je nutno velikost jámy udělat větší než je velikost výrobku, nejméně o 20 cm z každé strany a u kulatých výrobků po celém obvodu. Je nutno dodržet bezpečnost při případném křížení podzemních vedení a včas zjistit jejich trasu vedení, aby nedošlo k zbytečnému poškození či úrazu.

Základní podkladová deska
Na upravené dno provedeme betonáž základové desky o tloušťce cca 10-15 cm a tu vyrovnáme do vodováhy, bez ostrých výstupků. Do betonové směsi je nutné vložit armovací síťové železo pro zpevnění betonu.

Usazení
Před konečným usazení výrobků je nutné zkontrolovat stav výrobků, jestli nedošlo k jeho poškození při přepravě či manipulaci. Nádoba se usadí na základovou podkladní desku a v případě výskytu spodní vody je nutné nádobu ukotvit nebo provést instalaci drenážního odvodňovacího systému a zajistit tak odvod spodní vody mimo prostor jímky. Po usazení výrobku je nutné ihned začít s obsypáváním dokud je příznivé počasí Pozor !!! při zbytečném odkládání obsypu se muže stát že se výkop začne sesouvat a může dojít k poškození výrobku.

Napojení
Při pokládání kanalizace do pískového lože je nutné důkladně hutnit podkladní materiál pod kanalizace zvláště v místě nátoku a odtoku, nebo potrubí podbetonovat, aby nedošlo k vylomení nebo poškození při sedání zeminy.

Postup u samonosné žumpy, jímky i septiku

Obsypání výrobku
U výrobku který má nosný sloup den před zahájením obsypávání zabetonujte označený otvor pro zpevnění výztuhy. Obsypávání provádějte vždy ručně pomalu a plynule prosetou zeminou zbavenou kamení a ostrých předmětů obsyp neustále hutněte. Vždy nádobu naplňujeme vodou a postupně obsypávejte. Výška hladiny vody uvnitř výrobku musí být vždy o 30 cm větší než hutněné zeminy. Je nutnéprovést u výrobku kulatého nebo hranatého tvaru vnitřní rozepření stropu a výrobku hranatého tvaru rozepření vnitřních stěn výrobku a také stropu. Je zakázáno výrobek obsypávat kamení, zbytečně by zatěžovalo výrobek, jelikož je několikrát těžší něž zemina a také má ostré hrany, které by mohly způsobit velké průhyby nebo poškození celého výrobku.

Postup u žumpy, jímky i septiku určené k obbetonování

Betonáž
U výrobku který má nosný sloup den před zahájením celkové betonáže zabetonujte označený otvor pro zpevnění výztuhy. Nádobu je nutno betonovat na 3 a více etap. Vždy nádobu naplňujeme vodou a postupně betonujeme. Při první betonáží obetonujeme nádobu max. do výšky 50 cm, přičemž hladina vody uvnitř nádoby musí být vždy o 30 cm více než betonová směs. Směs necháme vytvrdnout nejméně jeden den a do betonu přidáváme armovací (železné) síto. Denní vrstva betonové směsi může být max. 70 cm. Následující den postupujeme obdobně a za soustavného dopouštění vody betonujeme do 3/4 výšky nádoby. Třetí den zabetonujeme zbytek nádoby do výšky 15-20 cm nad strop, včetně kontrolního komínků.

Zatížení výrobku
Pokud je velké zatížení stropu výrobku velkým množstvím zeminy nebo se přes něj bude projíždět vozidlem je nutné na tento strop udělat betonovou desku nebo přes něj dát samonosné betonové překlady.

Nezapomeňte, že při teplotách vzduchu nižších než +5°C je plast velice křehký a při nesprávném a hrubém zacházení by se mohl poškodit. Nádobu není nutno pro zimní provoz tepelně izolovat pokud je umístěna pod úrovní terénu.

Pokud výrobek není samonosný a je pouze pochůzný je zakázáno výrobek jinak zatěžovat než určil výrobce (přejíždění přes výrobek vozidlem , velké množství zeminy ).

V případě že nerozumíte některému z uvedených pracovních úkonů nebo si nejste jisti správnosti vašeho pracovního postupu, zavolejte nebo nám napište a my Vám ochotně poradíme a vysvětlíme jak správně postupovat.